Jag heter Sanna Kivijärvi (MEd), doktorandforskare vid Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin i Helsingfors, Finland. Mina akademiska intressen härrör från de sätt på vilka musik och musikutbildning kan främja demokrati och rättvisa på alla nivåer i samhället. Jag är i slutskedet av mitt doktorsavhandlingsprojekt och förväntar mig att kunna disputera i början av 2021. Min doktorsavhandling är en sammanläggningsavhandling som fokuserar på rättvisefrågor i det finska musikutbildningssystemet i synnerhet genom att analysera rollen av musiknotation som en mekanism som skapar ojämlikhet inom musikutbildning. Närmandet av insatser för rättvisa på mikro- och makronivå undersöks inte bara från pedagogiska och utbildningspolitiska perspektiv utan också genom att analysera, vilken effekt den finländska innovationen Figurenotes (Kuvionuotit) har haft från rättvisans synpunkt sett inom finsk musikutbildning.

Utöver min doktorandforskning har jag självständigt utformat och genomfört andra forskningsprojekt som har resulterat bl.a. i flera referentgranskade artiklar och bokkapitel om tillgänglighets- och rättvisefrågor.  Allt detta ingår i projektet ArtsEqual som finansieras av Finska Akademins strategiska forskningsråd. Mina egna forskningsprojekt har också finansierats av andra prestigefyllda stiftelser som Finlands kulturstiftelse, Oskar Öflund Stiftelse och Concordia Foundation for Women in Academia. Under läsåret 2019–2020 arbetade jag som Fulbright research fellow vid Teachers College, Columbia University (TCCU) och vid Steinhardt School of Culture, Education and Human Development, New York University (NYU) i USA. Denna 12-månadersperiod som gästforskare finansierades av Fulbright Finland Foundation och American-Scandinavian Foundations.

 

Bland mina andra uppgifter som lärare har jag arbetat inom musikutbildning i Sibelius-Akademin. Jag har självständigt undervisat studenter på kandidat- och magisternivå forskningsseminarier, samt pedagogiska och sociologiska kurser, t.ex. grunder för musikundervisning och specialundervisning i konst. Jag har främst undervisat i programmet Teachers’ Pedagogical Studies som är riktat för internationella studenter. Jag håller ofta gästföreläsningar och presenterar artiklar på internationella och nationella konferenser inom musikutbildning och relaterade områden. Jag fungerar också som redaktionsmedlem och granskare för flera akademiska tidskrifter och konferenser.